منشور اخلاقی

بهر پگاه، سیمرغ از آشیانه خویش، از فراز درخت زندگی، درخت سراسر درمانبخش، درخت ویسپوبیش که در میان دریای فراخکرد واقع است به چهار جانب جهان به پرواز درمی آید و نور و فروغ آن را بر چهار جانب گیتی می گستراند

سیمرغ، مرغیست که بر بالای البرز کوه آشیان دارد و تمثیلی از اقتدار و مهر و داد و دهش است و در جهان افلاکی، نماد آفتاب و مظهر آن، و در جهان مجردات و معنا نوریست که سراسر جهان را جان و روشنی می بخشد

او یار و یاور انسان، و شفادهنده آلام آنان است. نقش هستی بخش و یاری رسان او در جای جای ادب ایران زمین به روشنی هویداست از جادویی که در تیر رستم می نهد تا چشم اسفندیار را به جهان حقایق بگشاید

این خصایص در باور جهان مادی و معنوی با پرواز سیمرغ پیوند خورده است تا غایتی که پرندگان در منطق الطیر دنبال می کنند و سرانجام سی مرغ خود را در آینه صیقل خورده جان به سیمای سیمرغ مشاهده می کنند آرمان گستر سیمرغ، به تاسی از این اسطوره بی همتا در این راستا ، در جهان و مناسبات امروزی پا به عرصه ظهور نهاده است

گروه آرمان گستر سیمرغ بر پایه خصلت ذاتی و وجدان کاری و وظیفه مدنی خود، بر آنست تا خدمات خود را در فراخنای جغرافیایی پارسیان همانند با داد و دهش سیمرغ پی بگیرد و حرکتی نو را بنیاد نهد و محقق سازد که در آن نام و نشان سیمرغ بیاغازد که چنان فروغی جاویدان بر تارک آن بدرخشد

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه